Ana Sayfa Ýletiþim English


ÖZGEÇMÝÞ


Fotograf: Nurhayat Yazýcý

1953 Yýlý Aðin(Elazýð) doðumlu.
Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ön Lisans Bölümü’nü tamamladý.Fotograf çalýþmalarýna 1983 yýlýnda baþladý.Ýlk foto-röportajlarý Günaydin Gazetesi’nde yayýnlandý.Onu izleyen yýllarda Cumhuriyet Gazetesi, Atlas,Gezi National Traveler ve Skylife gibi dergilerde çalýþmalarýný sürdürdü.

Günümüze deðin 9 konulu fotograf sergisi açtý.Yurt içinde ve yurtdiþýnda karma fotograf sergilerine katýldý.Belgeci tarzda birçok fotograf projesi gerçekleþtirdi;bu çalýþmalarý kitap haline getirildi. Deðiþen üretim koþullarý yüzünden yok olmaya yüz tutmuþ zanaatlarla ilgili çalýþmasýný“BIR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ” isimli fotograf albümünde topladý..Ikinci albümü “YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR”da ise sokakta,okulda,iþ ortamýnda olumsuz koþullarda yaþayan “yarýnýn umudu” çocuklarý anlattý fotograflarýyla.1992-2000 yýllarý arasýnda Bursa’da Ipekböcegiyle ilgili belgesel çalýþma gerçekleþtirdi.. Ilk iki albumunde siyah-beyaz fotograflarini yayinlayan Erdal Yazýcý,üçüncü albümünde ise zanaatkarlarýn renkli fotograflarýný “Son Yuzler” isimli fotograf albumunde topladý. Dordüncü Fotograf Albümü “ÇOCUK DÜNYAM” da ise çocuklarýn renkli dunyalarý yer aldý. 1999 yýlýnda, Gölcük ,Adapazarý, Düzce depreminin getirdiði yýkýmý görüntüledi. Ýçinde Turkiye’nin dogasý, arkeolojik yapýsý ve anýt yapýlarýnýn da yer aldýðý birçok çekim projesi gerçekleþtirdi; bu çalýþmalarý kitaplaþtýrýldý. Tarýmsal ve dogal yaþam alanlarýnýn kirletilmesi ve yok edilmesini fotograflarýyla anlattý.

Günümüze deðin yurt içi ve dýþýnda birçok dia gösterisi gerçekleþtirdi. ÝFSAK üyesi olan Erdal Yazýcý þu an ‘Serbest Fotografçý’ olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Erdal Yazýcý Hakkýnda
Kiþisel Yayýnlarý:
Erdal Yazýcý'nýn Fotograf Kitaplarýdýr.
Çocuk Dünyam-Mart 2005
Urfa Sergi Kitapçýðý-Þubat 1999
Yarýnýmýz Umudumuz Çocuklar-1996
Bir Yaprak Dokümü Öyküsü-1992
   
Dergi ve Kitaplarda Erdal Yazýcý Fotograflarý:
Erdal Yazýcý'nýn Fotograflarýnýn yeraldýðý çeþitli amaçlarla basýlmýþ Dergi ya da kitaplardýr.
2005……JOHN FREELY’s ISTANBUL
Scala Published, London 2005
Ýstanbul Photo Guide Tokyo Japonya
Eyewitneess Travel Guides Ýstanbul-Ýngiltere-Londra
Guide Of Erzincan-1999
Ahtamar Reliefs-Istanbul-2003
Turkey-Istanbul-1997
   
Atlas Kasým 1994
Atlas Mart 1997
Fotograf Dergisi Nisan Mayis 1999
Gezi National Geographic Traveler 1998
Gezi National Geographic Traveler Aralýk 1997
Istanbul Dergisi 1993
Gezi National Geographic Traveler 1998
Skylife Mart 1997
Varan YOL Boyunca Aralýk 2004
Varan Yol Boyunca Kasým 2004
   
 
Ýngiltere Sergisi Haberi
Ýngiltere Sergisi Haberi 2
Acheter Generic Cialis Acheter Viagra Gold Viagra sans ordonnance Viagra pour femme Acheter Generic Levitra Soft Prix Du Cialis 20 A propos de levitra Acheter Viagra Cialis Cialis Vente Cialis en ligne Viagra vs Cialis Acheter Viagra Original Acheter Generic Viagra Soft Acheter Kamagra Acheter Levitra Original Acheter Manforce Levitra sans ordonnance Prix Du Cialis 20mg

Biyografi