Ana Sayfa Ýletiþim English

 

BÝYOGRAFÝ

1953 Yýlý Aðin(Elazýð) doðumlu.
Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ön Lisans Bölümü’nü tamamladý.Fotograf çalýþmalarýna 1983 yýlýnda baþladý.Ýlk foto-röportajlarý Günaydin Gazetesi’nde yayýnlandý.Onu izleyen yýllarda Cumhuriyet Gazetesi, Atlas,Gezi National Traveler ve Skylife gibi dergilerde çalýþmalarýný sürdürdü.

Günümüze deðin 9 konulu fotograf sergisi açtý.Yurt içinde ve yurtdiþýnda karma fotograf sergilerine katýldý.Belgeci tarzda birçok fotograf projesi gerçekleþtirdi;bu çalýþmalarý kitap haline getirildi. Deðiþen üretim koþullarý yüzünden yok olmaya yüz tutmuþ zanaatlarla ilgili çalýþmasýný“BIR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ” isimli fotograf albümünde topladý..Ikinci albümü “YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR”da ise sokakta,okulda,iþ ortamýnda olumsuz koþullarda yaþayan “yarýnýn umudu” çocuklarý anlattý fotograflarýyla.1992-2000 yýllarý arasýnda Bursa’da Ipekböcegiyle ilgili belgesel çalýþma gerçekleþtirdi.. Ilk iki albumunde siyah-beyaz fotograflarini yayinlayan Erdal Yazýcý,üçüncü albümünde ise zanaatkarlarýn renkli fotograflarýný “Son Yuzler” isimli fotograf albumunde topladý. Dordüncü Fotograf Albümü “ÇOCUK DÜNYAM” da ise çocuklarýn renkli dunyalarý yer aldý. 1999 yýlýnda, Gölcük ,Adapazarý, Düzce depreminin getirdiði yýkýmý görüntüledi. Ýçinde Turkiye’nin dogasý, arkeolojik yapýsý ve anýt yapýlarýnýn da yer aldýðý birçok çekim projesi gerçekleþtirdi; bu çalýþmalarý kitaplaþtýrýldý. Tarýmsal ve dogal yaþam alanlarýnýn kirletilmesi ve yok edilmesini fotograflarýyla anlattý.

Günümüze deðin yurt içi ve dýþýnda birçok dia gösterisi gerçekleþtirdi. ÝFSAK üyesi olan Erdal Yazýcý þu an ‘Serbest Fotografçý’ olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.

ERDAL YAZICI FOTOGRAF SERGÝLERÝ

 • YASAMDAN YANSIMALAR 1989/ Erdal Yazici’nin ilk fotograf sergisi.Istanbul ve Anadolu’da yasayan insanlarin yasamini anlatiyor .Çalisan insanlardan ,sokaklarda oynayan çocuklara,sokak saticilarindan balikçilara dek birçok yasam görüntüleri sergide yer aldi.
 • EL EMEGI,ALIN TERI, GÖZ NURU 1989/ Türkiye’de yok olmaya yüz tutmus zanaatlarin anlatildigi bu sergide ,dededen,babadan kalma alet ve yöntemlerle üretim yapan,çirakliktan yetismis ustalar yer aldi fotograf karelerinde. Bakircilar,demirciler,çömlekçiler,keçeciler,hayvan boynuzundan tarak ,agaç oymaciligi yapan ustalar. Semerciler,körüklü , üç ayakli ahsap makineleriyle fotografçilar...
 • BIR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ 1992/ Kaybolan,yok olan zanaatlarin ikinci bölümü “Bir Yaprak Dökümü Öyküsü/Kaybolan Zanaatlar” fotograf albümünün tanitimiyla açildi.
 • IPEKBÖCEGI VE INSAN 1995/ Yildiz Kalkan’la/ Türkiye’nin Bursa sehrinde çarpik kentlesmenin tarim alanlarini yok etmesiyle , her geçen gün üretimi azalan ve yok olan ipekböcekçiligi ve ipegin öyküsü fotograf karelerine yansidi.
 • YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR 1995/ Olumsuz kosullarda yasayan,yeterli egitim göremeyen,çalisan çocuklarin öyküsü anlatildi bu fotograf sergisinde. “Yarinimiz Umudumuz Çocuklar” isimli fotograf albümü de açilista tanitildi.
 • BIR ÇARSI GÜNLÜGÜ:URFA 1999/ Serginin konusu ,Türkiye’nin güney-dogusunda, Suriye sinirina yakin bir yerde bulunan Urfa sehrinin Egzotik çarsilari… Çarsidaki günlük alisverisler,yerel giysileriyle göz kamastiran insan portreleri,çarsida halâ varligini sürdüren el sanatlariyla ugrasan ustalar fotograf karelerinde yer aldilar.
 • KOYU SIYAH 2000/ Yusuf Dariyerli ile/ Türkiye’de, 17 Agustos 1999 ve 12 Kasim 1999 tarihlerinde Gölcük,Adapazari,Düzce ve Kaynasli’da yasanan depremden görüntüler serginin konusunu olusturdu.
 • UZAK KENT ISTANBUL 2002 Göç ederek Anadolu’dan Istanbul’a gelen, kentte uzun yillar yasadiklari halde ,Istanbul’a uzak, ‘Istanbullu’ ol(a)mayan insanlarin öyküsü...
 • ÇOCUK DÜNYAM / 2005 Sergide, Istanbul ve Anadolu çocuklarinin renkli dünyalari anlatiliyor.

 • SERGÝLER KRONOLOJÝK DÝZÝN:
 • 1989…… "YAÞAMDAN YANSIMALAR"(3-17Nisan 1989/Edirne Devlet Güzel Sanatlar Galerisi)
 • 1989…… "YAÞAMDAN YANSIMALAR"( 1 Mayýs/30 Mayýs 1989/Dünya Sinemasý-Ýstanbul.
 • 1989…… "YAÞAMDAN YANSIMALAR"(18-6-1989/Kartal Halkevi/Ýstanbul.)
 • 1989…… "EL EMEÐÝ,ALIN TERÝ,GÖZ NURU"(15-30 Aralýk 1989/Tekel Sanat Galerisi/5.Ýstanbul Fotoðraf Günleri/Ýstanbul)
 • 1990…… "YAÞAMDAN YANSIMALAR"(20.Temmuz.1990/Kültür ve Sanat Festivali/Aðýn-Elazýð.)
 • 1990…… "EL EMEÐÝ,ALIN TERÝ,GÖZ NURU"(21.6.1990/Kýrkpýnar Þenlikleri/Edirne Belediyesi/Halkevi standý.)
 • 1990…… "EL EMEÐÝ ,ALIN TERÝ, GÖZ NURU"(5.Þubat/1990/1.Bursa Fotoðraf Günleri.)
 • 1990…… "EL EMEÐÝ,ALIN TERÝ,GÖZ NURU"(15/Eylül/1990/Bursa Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi/Bursa.)
 • 1993…… "BÝR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ"(28.Aralýk 1992/17.Ocak.1993/8.Ýstanbul Fotoðraf Günleri/Albüm tanýtýmýyla/Taksim Güzel Sanatlar Galerisi.)
 • 1993…… "BÝR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ"(8-25.Þubat.1993/Türk-Ýngiliz Kültür Derneði Sanat Galerisi/Ankara.)
 • 1995…… "ÝPEKBÖCEÐÝ VE ÝNSAN"(Yýldýz Kalkan ile ortak sergi/3.11.Ocak.1995/Bursa Devlet Güzel Sanat Galerisi/Bursa 6. Fotoðraf Günleri)
 • 1995…… "ÝPEKBÖCEÐÝ VE ÝNSAN"(18.Þubat.1995/Fotoðrafevi Sanat Galerisi/Ýstanbul.)
 • 1995…… "YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR"(16-30.Kasým.1995/Taksim Güzel Sanat Galerisi/Ýstanbul/"Yarýnýmýz Umudumuz Çocuklar" albümü tanýtýmýyla.)
 • 1996…… "ÝPEKBÖCEÐÝ VE ÝNSAN"(Ocak.1996/Adana)
 • 1996…… "ÝPEKBÖCEÐÝ VE ÝNSAN" (25.5.1996/Tahtakuþlar Köyü/Edremit.)
 • 1996…… "YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR"(16.Nisan.1996/Tayyare Kültür Merkezi Sanat Galerisi/Bursa Fotoðraf Günleri.)
 • 1997…… "YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR"(15.21.Þubat.1997/Büyükþehir Belediye Konservatuarý(Afad) Özgen Özgenal Sergi Salonu/Adana.)
 • 1999…… "BÝR ÇARÞI GÜNLÜÐÜ:URFA"(26.Ocak-9.Þubat.1999/Pimapen Kültürevi Sanat Galerisi/Halaskargazi Caddesi no:265 Osmanbey/Ýstanbul)
 • 1999…… "BÝR ÇARÞI GÜNLÜÐÜ:URFA" (23.Mart/10 Nisan.1999/Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Urfa)
 • 1999…… "BÝR ÇARÞI GÜNLÜÐÜ:URFA"(15-26.Kasým.1999/Bursa Büyükþehir Belediyesi Sanat Galerisi)
 • 2000…… "KOYU SÝYAH"(Yusuf Darýyerli ile/27.Mart.2000-07.04.2000/Fotoðrafevi-Fuji Film Sanat Galerisi)
 • 2000…… "KOYU SÝYAH"(Yusuf Darýyerli ile/17.Aðustos.2000/Kocaeli Kültür Merkezi)
 • 2000…… "KOYU SÝYAH"(Yusuf Darýyerli ile/22.Kasým.20 Aralýk/Ýzmir Büyükþehir Çetin Emeç Sanat Galerisi-Ýzmir)
 • 2000……SODEV VAKFI KARMA SERGÝSÝ(Ýnsan haklarý konulu/9.Aralýk.2000/Tüyap/Ýstanbul)
 • 2001….. "KOYU SÝYAH"(Yusuf Darýyerli ile/2-15.Þubat.2001/Bursa Þefik Bursalý Sanat Galerisi/Bursa)
 • 2001….. SODEV VAKFI SERGÝSÝ (Ocak 2001'de Zonguldak'ta sergilendi.)
 • 2002….. "UZAK KENT ÝSTANBUL"( 9 Þubat/1 Mart 2002- Fotografevi Koç Allianz Fotoðraf Galerisi /Ýstanbul)
 • 2002….. "UZAK KENT ÝSTANBUL" 23/31 Mart 2002 Tayyare Kültür Merkezi, Sami Güner Sanat Galerisi / Bursa
 • 2003….. "SON YÜZLER/BÝR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ" (01-11 Aralýk 2003 .FSK(Fotoðraf Sanatý Kurumu)3. Ankara Fotoðraf Günleri Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi /Ankara)
 • 2003….. "UZAK KENT ÝSTANBUL" 30 Ekim/20 Kasým 2003 EFOT(Edirne Fotoðraf Sanatý Derneði) Sergi Salonu Edirne.
 • 2004….. "BÝR ÇARÞI GÜNLÜÐÜ URFA" 18/28 Mayýs 2004 Edirne. (Trakya Üniversitesi Þenlikleri/Rektörlük Yerleþkesi Sergi Salonu, Karaaðaç /Edirne.
 • 2004...... "CELEBRATION OF TURKISH PHOTOGRAPHY in B&W" Londra St Martin Gallery/ Karma Sergi/ 07 tubat / 22 Tubat 2004. Londra'nýn en kalabalýk merkezlerinden Trafalgar Square'de ünlü National Gallery'in yakýnýnda bulunan St Martýn's Gallery 1200 yýllýk bir geçmiþe sahip…)
 • 2004….. "UZAK KENT ÝSTANBUL" 22 Ocak- 11Þubat 2004 Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi -Ýzmir
 • 2004….ÝFSAK ÜYELERÝ KARMA SERGÝSÝ 19 Haziran/ 6 Temmuz 2004/ Ýstanbul(Ýfsak Sergi Salonu.)
 • 2004… " ÜÇ NESÝL TÜRKÝYE" 30 Haziran /10.Temmuz. 2004. Karma Sergi/ Ýran, Tebriz Mir Ali Galerisi. Tüm sorumluluðunu Fotografevi'nin yürüttüðü, 30 Haziran 2004 tarihinde Tebriz Mir Ali Galerisinde açýlan serginin küratörlüðünü Hasan Þenyüksel yaptý. 3. Nesil Türkiye" adýyla açýlan sergi bir Fotografevi koleksiyonu. 38 Türk fotoðrafçýnýn, 62 fotoðrafýndan oluþtu.
 • 2004… "FOTOÐRAFLA YAÞAYANLAR" 25.Aralýk.2004/Fotoðrafevi / Bahçeþehir Üniversitesi /Karma Sergi/ Gallery B,Bahçeþehir Üniversitesi, Beþiktaþ Kampüsü/ Ýstanbul.

 • 2005… "ÇOCUK DÜNYAM" 19.Mart-8 Nisan 2005/Fotografevi/ Ýstanbul.

KARMA SERGÝLER

 • 2004......CELEBRATION OF TURKISH PHOTOGRAPHY IN B&W”Karma Sergi. 07 Subat / 22 Subat 2004 St. Martin Gallery ,Londra, Ingiltere
 • 2004…. ÜÇ NESIL TÜRKIYE 30 Haziran 2004. Karma sergi/ Tebriz Mir Ali Galerisi, Iran.

DIA GÖSTERILERI

 • 1995. Nisan..........................SON YÜZLER(Hilton Oteli/Toprakbank kurulus yýldönümü)
 • 1996 .Mayýs…………………EROZYON VE ÇEVRE, Çobançesme Ilkögretim Okulu, Yenibosna/Istanbul
 • 1997 .Mart...........................YASAMDAN YANSIMALAR, Arnika, Istiklal Caddesi, ISTANBUL.
 • 18.10.1997...................... “BIR ÇARSI GÜNLÜGÜ URFA”(2.Istanbul Saydam
 • Günleri).......Yer:Fotografei/Fuji Film,Istiklal Caddesi,Beyoglu/IST.
 • 05.05.1998.........................ÖZLEM,UMUT ÇIÇEGI KARDELEN.........Dumlugöze Köyü/Sariveliler/Karaman;okul bahçesi/Kardelen Festivali/Dogal Hayatý Koruma Dernegi Projesi.
 • 1999..................................ÖZLEM UMUT ÇIÇEGI KARDELEN.............Dogal Hayatý Koruma Dernegi Merkezi/Istanbul.
 • 13.03.1999....................... “RENKLER HARMANI ANADOLU”......Baraka ,Galatasaray/Beyoglu/IST:
 • 20.09.2000...................... “ANADOLU GÜNLÜGÜ”........Yer:Fototrek ,Mesrutiyet
 • Cad. Beyoglu/IST.
 • 26.09.2001........................ “AN’LAR,PORTRELER”..........Yer:Fototrek;Mesrutiyet Cad. BEYOGLU.
 • 15.03.2002........................ “ANADOLU”..................Yer: Öger Tour Merkezi,.Almanya;
 • 06.08.2002....................... “ANADOLU ESINTILERI” Yer:Pera Palas;Findikli Rotari Kulübü’ne…
 • Aralik. 2002……………..”ANADOLU ESINTILERI” Apollon Tur için, Almanya.
 • Aralik.2002…………….. “ANLAR VE PORTRELER” Yer:ITKIB(Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatçilari Birligi/ISTANBUL.
 • 11.03.2003…………….. “ANADOLU GÜNLÜGÜ” Dia gösterisi ISÜF Fotograf Senligi(Istanbul Üniversitesi Kültür
 • Merkezi).
 • 07.06.2003……………..”ANLAR,PORTRELER” Dia Gösterisi 1.Bursa Saydam Bulusmalari(Sefik Bursali Sanat Galerisi)
 • 30.10.2003……………..”ANLAR,PORTRELER” Dia Gösterisi Edirne Efot Gösteri Salonu
 • 10.03.2003……………... “SON YÜZLER” Gösterisi/ISÜF Fotograf Senligi/Istanbul Üniversitesi
 • Kültür Merkezi, Vezneciler Istanbul.
 • 2003.Nisan……………… “ISTANBUL” Gösterisi, Ugur Koleji/Küçükçekmece/Istanbul
 • 01.06.2004……………. “ANADOLU’DA YASAM” Dia gösterisi;Fotografevi/Istanbul.
 • 13.07.2004…………….”ARKA YÜZ” Gösterisi.Fotografevi/Istanbul/SB.
 • 22.03.2005…………….”ARKA YÜZ” Gösterisi.Anadolu Üniversitesi/ Eskiþehir/SB.

 • 22.04.2005…………….”O AN” Gösterisi.Fotograf Sempozyumu/ Ýstanbul/SB.

YAYINLAR

ERDAL YAZICI FOTOGRAFLARININ YAYINLANDIGI KITAPLAR/GAZETELER/DERGILER

KÝÞÝSEL YAYINLAR:

 • 1992…….BIR YAPRAK DÖKÜMÜ ÖYKÜSÜ/KAYBOLAN ZANAATLAR(Fotograf Albümü/ Ataol
 • Yayinlari/Istanbul/1992)
 • 1994…….SON YÜZLER/KAYBOLAN EL SANATLARI (Fotograf Albümü/Toprakbank
 • Yayinlari/ Istanbul/1994)
 • 1996…….YARINIMIZ UMUDUMUZ ÇOCUKLAR(Fotograf Albümü/ Ýstanbul/1996)
 • 2005......... ÇOCUK DÜNYAM (Fotograf Albümü/ Fotografevi Yayýnlarý, Ýstanbul | 2005)
 • 2005......... TÜRK FOTOGRAFÇILARI KÜTÜPHANESÝ/ ERDAL YAZICI (Fotograf Albümü/ Antartist Yayýnlarý, Ýstanbul | 2005)

FOTOGRAFLARININ YER ALDIÐI YAYINLAR

 • 1986-2000.AnaBritannica(1.ve 2.Basim),Temel Britannica Ansiklopedisi.(Ana Yayincilik/Istanbul) .
 • 1992……ISTANBUL(Orient Yayinlari/Istanbul 1992
 • 1993-1995..ISTANBUL ANSIKLOPEDISI(Tarih Vakfi/Kültür Bakanligi Ortak Yayini/Istanbul)
 • 1994……ISTANBUL(Photo Guide/Teruo Nakanishi/Parco Co.Japonya 1994
 • 1994-2001.TURIZM BAKANLIGI YAYINLARI/Ankara
 • 1995……EDIRNE(A Turizm Yayinlari 1995)
 • 1995……ISTANBUL(Net Turistik Yayinlari/Istanbul 1995
 • 1995……TÜRKIYE’DEN YASAM GÖRÜNTÜLERI(Birlesmis Milletler Insan Yerlesimleri
 • Konferansi,Habitat II Kent Zirvesi Yayini/Istanbul 1995)
 • 1996……IFSAK 1959-1996 FOTOGRAF ALBÜMÜ(Ifsak Yayinlari/Istanbul 1996)
 • 1996……KAPLICALAR DIYARI GAZI EMET(Emet Kaymakamligi 1996)
 • 1996……TÜRKIYE(REVAS Rehber Basin Yayim Dagitim AS./Istanbul 1997
 • 1997……EFESOS(Rehber Basim Yayin Dagitim AS. Istanbul 1997)
 • 1997……KESIF VE MACERANIN BES YILI(Atlas Dergisi’nden Seçmeler/Hürgüç Gazetecilik/Istanbul 1997)
 • 1998…....CAPPADOCE(REVAS/Istanbul 1998)
 • 1998……ANTALSYA(REVAS/Istanbul 1998)
 • 1998……GUIDE TO THE SEVEN CHURCHES(A Turizm Yayinlari/Istanbul 1998)
 • 1998……ISTANBUL( Adorling Kindersley Book Limitet Londra 1998
 • 1998……ISTANBUL(REVAS/Istanbul 1998)
 • 1998……PAMUKKALE, HIERAPOLIS, APHRODISIAS(REVAS 1998/Istanbul)
 • 1998……TURKEY(Aksit Kültür Turizm Sanat Ajans AS./Istanbul 1998
 • 1999…....MEVLANA VE KONYA(REVAS/Istanbul1999)
 • 1999……BURSA(Turizm Müdürlügü Yayinlari/Istanbul 1999)
 • 1999……DIE HAGIA SOPHIA/KARIYE-DIE CHORA KIRCHE(REVAS/Istanbul 1999)
 • 1999……ERZINCAN GUIDE( Istanbul 1999)
 • 1999……ERZINCAN(Türkiye Cumhuriyetinin 75.Yilinda)Erzincan ValiligiYayinlari Istanbul1999
 • 1999……IZNIK(Turizm Müdürlügü Yayinlari/Istanbul 1999)
 • 1999……ULUDAG(Turizm Müdürlügü Yayinlari/Istanbul 1999)
 • 2000…....TÜRKIYE’NIN KÖPRÜLERI(Koç-Allianz Hayat Sigorta Yayinlari/Istanbul 2000)
 • 2000……UMURBEY(Umurbey Belediyesi Yayinlari 2000
 • 2001……BERGAMA GEZI REHBERI(REVAS 2001/Istanbul)
 • 2001……ISTANBUL ARKEOLOJI MÜZESI(A Turizm Yayinlari/2001
 • 2003……MUSEUM OF CHORA(Aksit Yayinlari/2003)
 • 2003……THE BOOK OF AHTAMAR RALIEFS( A Turizm Yayinlari/2003)
 • 2003……UYGARLIKLAR ÜLKESI TÜRKIYE(Aksit Yayinlari/2003

FOTOGRAF VE FOTO-RÖPORTAJLARININ YAYINLANDIÐI ;

  GAZETELER

 • 1986……GÜNAYDIN GAZETESI(1986)
 • 1987……CUMHURIYET GAZETESI(1987-1992)

  DERGILER

 • 1987……CUMHURIYET DERGI(1987-1993)
 • 1989……BOYACI KÜPÜ(Tür Tanitim Reklam Asansi Yayinlari 1989-1999)
 • 1989……DERI LETHIR(Ezgi Ajans Yayinlari 1989-1992)
 • 1990……ILGI(Shell Yayinlari/1990-1995)
 • 1992/2004..SKYLIFE(Apa/Cen Ajans/Print Iletisim/AND Iletisim.)
 • 1993…….ATLAS DERGISI(Dogan Medya Grubu/1993-1997)
 • 1995…….HÜRRIYET SHOW(1995)
 • 1995…….IPEK YOLU(1995-1996)
 • 1997…….GEZI ,NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELIR(Bir Numara Yayincilik/Sabah/ 1997.......)
 • 1999…….FOTGRAF DERGISI(Ant Yayinlari/Portfolyo/Kapak/ Istanbul/Sayi:24,Nisan-Mayis 1999)
 • 1999…….MARIE CLEIRE(Sow Basim Yayincilik 1999)
 • 1999…….ORANGE(Total Ajans/Boyner Yayinlari 1999-2000)
 • 1999…….V0YAGER(Show Basim Yayincilik/1999-2000)
 • 2000…….CHET(Ajans Medya/Boyner Yayinlari 2000)
 • 2002…….ULUSOY TAVELIR(Era Yayincilik/Istanbul 2002…..)
 • 2004…….VARAN YOLBOYUNCA(Kesisim Yayinlari)

 

Acheter Generic Cialis Acheter Viagra Gold Viagra sans ordonnance Viagra pour femme Acheter Generic Levitra Soft Prix Du Cialis 20 A propos de levitra Acheter Viagra Cialis Cialis Vente Cialis en ligne Viagra vs Cialis Acheter Viagra Original Acheter Generic Viagra Soft Acheter Kamagra Acheter Levitra Original Acheter Manforce Levitra sans ordonnance Prix Du Cialis 20mg